► (N) によって: tùy vào, ứng với, nguyên nhân, phương thức, do

► しか(Vる) ない : không có cách nào khác ngoài ~, chỉ còn cách

► (N) について: về, liên quan đến~

► けっして~V ない : quyết...không, dù thế nào cũng không..., không bao giờ

► (N) として: xem như là ~, với vai trò, với tư cách là ~

► ~(V意向形) ようと思う、~ :quyết định, muốn ~, sẽ ~

► ~V-まい : quyết không ~