► (N) によって : tùy vào, ứng với, nguyên nhân, phương thức, do

(V-る/ない) ように :  có vẻ như là ~, giống như là

(普通形[Aナ、N]) でしょうか :không biết là~

(普通形) といっても :Dù nói là ~ nhưng~

(普通形) という : rằng là