lâm

trắc

hoặc

cự

thăng

vi, vị

đình

viễn

khinh

triệu

hỗn

xung

mạc

hạ

tải

sáng

trận

bạo, bộc

đảo

phổ

tạp

trúc

đức

quý

mật

phù

lệnh

thụ

huệ

nghi

bang

phạm

thường

ức

tuyệt

thố

bộc

san

sào

quý

đình

lão

hoạn

để

bưu

tuần

tổn

đồ

thừa

khủng

linh

long

chí

trạchdịch

tốt

thương

du

cố

tính

nhu

bão

yết

canh

hoãn

miêu

ô

chiêu

dục

nhiễm

táng

dưỡng

lạc

dịch

mộ

phức

khắc

huyết

hi

cân

khế

trí

liệt


cứ

tức

tấu

công

thảo

bàn

bản

ngã

xạ

xúc


ôn

mộ

huyền