nhược

chương

triệt

nạp

thống

nhai

tiếu

vinh

cứu

nguyện

thám

trọng

dụ

nhẫm

tráp

liễu

<khung>

tất

linh

quyển

súc

chiết

đào

cật


đàn, đạn


điểu

thác

đường

đảng

phật

khốn

thương

hỗ

tiết

hội

giới

thận

lự

trưng

đoan

nhục

mai

đinh


cốt

khuynh

hoàn


thúc

bạn

tích

tửu

quân

áo

hạng

dược

tai

thiêu

bế

tịch

xúc

quần

lại

cự

thằng

tiền

luật

thuần

giản

tự

tặng

dương

dự

mộng

nhiên

khước

quải

sam

huy

sáp

xưng

khống

tạm

dụ


diệu

thỏa

tôn
殿
điện

đoạt

hào

thiệu

kính

thải

chứng

cấu

cố

điển