âu

đoạn

quản

thiên

phi

mãi

thưởng

biên

cạnh

chấn

sát

quan

thôi

dị, dịch

di

chuyên

chúng

thân

banh

thâm

li

đốc

bạch

quy

kích

kiều

bộ

tài

thức

hùng

đạt

lục

thảo

xuân

tiên

xích

hiệu

bị


ác, ố

hữu

căn

quang

tha

thiệp

dung

châm

mãn

binh

tu

xử, xứ

bộ

tích


hoàn

biên


ca

sâm

thiết

tịnh

ái

thanh

trách

đơn

khách

thu

viên

hiến

lâm

tàng


hệ

khoán

thanh

phụ

dạ

hạch

phú

tiếp

thành

phán

thỉnh

cửu

đăng

đồ

độc

ích

hắc

giới
貿
mậu

não

hậu

tồn

hiệu

cát

trừ

cựu

siêu

kiện