năng

hữu

đinh

trạch

cầu

thạch

nghĩa

do

tái

doanh

lưỡng

thần

tỉ

dung

quy

tống

tiêu

ngân

trạng

thâu

nghiên

đàm

thuyết

thường

ứng

không

phu

tranh

thân

ưu

vi

hộ

điếm

thổ

suất


toán

dục

phối

thuật

thương

thu


châu

đạo

nông

cấu

nghi

tàn

dữ, dự

túc


đoạn, đoán

chân

chuyển

lạc, nhạc

thi

sảnh

phiên

hại

viện

cứu

khả

khởi

thị

phó

tuyến

cấp

lệ

thực

bổ

ngạch

chứng

quán

chất

hạn

nan, nạn

chế

giam, giám

thanh

chuẩn

lạc

bệnh

trương

diệp

cảnh


thí

anh

tùng

đảm

cán

cảnh

bị

phòng

nam


lao

cốc

thái