tẩm

địch

bài

<vườn>

thái

kiên

chỉ

dục

lộ

than

trục

úy

pháo

kiếm

viêm

hiềm
寿
thọ

tự

thỉ

diệt

tường

hãm

huy

minh

đế

dũng

ma

sinhcam

bần

chúc

quật

bành

anh

tung

long

giá

mục

yêu

hiếp

thang

mị

nhĩ

lãng

hồ

bạc

ngộ

sở

hoàng

thánh

thái

tận

phồn

chi

phạt

lệ

khải

độc

loát

trầm

ấu

dũng

bồi

nộ

phục

vân

đàm

thiên

tổ

hiền

thiêm

trân

trượng


luân

cước

duyên

kình

tiêm

phì
稿
cảo

ngoan

khuyển

nhuyễn

chử

hằng

trùng

giao

nại

thuấn

đậu

tương

giảo

thái

cúc

yên

á

thác