sao


vận

nho

dụ

soái

nọa

tứ

mỗ

phú

nhất

đậu

hoạt

kiệm

tân

tiêu

kiển

chiếu

tiệm

lại

hồ

mẫu

bính

tiển

tố

hặc

lạm

khẩn

đằng

đãn


yết

ban

sùng

tỉ

chùy

ngu

tuân

nhị

chước

thả

trướng

cân

chỉ

trẫm