đại

cầm

tang

dương

tập

bảo

quát

phạn

nương

khu

đề

tiêu

hối

khoái

khắc

liễu

bôi

mao

hấp

phiệt

xúy

quán

giới

lân

đáo

trà

uy

vi

dực

ngạnh

tao

hoan

tiển

nhân

bính

thần

nhu

diệu

khánh

kinh

huấn

cự

xỉ

lễ

hoán


thị

dịch

sàng

trai

sách

trụ

phong

hương

vong

tề

song

thú

giác

thích

võng

tự

can

thi

phu

nồng

y

đồng

ngưu

lang

lãng

nhũ

toan


trinh

huynh

mai

phác

vịnh

tôn

triều

hoạt

chiểu

tỏa

khoáng

ngư


hung


sức

oản

trú

tức

dực

quán

khẩn

thiển

tích

ma

lục