chướng

tả

mẫu

hiểm

kích

trích

ương

phê

tọa

biện

thôi

nhi

giang

cấp

cụ

sát

phi

tốc

ba

giai

hữu

khổ

phúc

kịch

ti, tư

chu

tẩu

vị

khuếch

chu

tùng

thải

phủ

chức


tả

bạt

sắc

liệu

đột


hỏa

việt

công

lịch

hoàn

phá

hưu

thuyền

nguy

trái

hàng

lãnh

phế

minh

khố

hoàng

chiêm, chiếm

tướng

sưu

nghiêm

cập

kỉ

cố

trang

tựu

lũy

tố

trúc

dị

dược

trát

thịnh

duyên


di

cấp

phụ

giáng, hàng

vương

giảng

duy

nhan

quân

ngọc

du

hỉ

loại

đẳng

nghệ

giác

tĩnh

tập

tiêu

bàn, ban

hạ

vĩnh

hưng, hứng


bác