hi

tiên

ẩm

nhượng

quyển

chẩn

xướng

sung

hủ

tiến

nhã

tụng

toát

dự

phiến

thích, thứ

khuyến

giáp

thấu

huề

khán

cương

hoa

ngư

tuấn

hoạch


chỉ

bạc

quận

não

bích

tình

triệt

súng

ẩn

đạo

trữ

xung

thao

trung

cương

tễ

phân

giả

tuyền

trú

chi

trụ

thành

hiếu

ác

kỉ

tích

miễn

chiếu

quật

tạ

bi

tuyết

phạm

tạng

mậu

dao

tế

cống

kiêm

tích

ngộ

tịch

đạo

ám

án

đông

song

khiêu

giới
沿
duyên

bút

mẫn


ngự

để

sa

bao

tuần

trệ

đệ

xâm

xả

diêm

hoang

triết

liệt

mai

chí

đản


kiên

miễn