nghênh

cấm

đoản

bỉ

khúc

thân

kế

áp

tích

lại

liêu

hậu

thế

bối

nghịch

nham

lục

ấn

nhiệt

hương

giác

mỗi

phong

luân

lưu

thuận

từ
便
tiện

tán, tản

đế

thê

nhân

tân

đồ

tội

tắc

chư

chí

nguyên

loan

đạp

phất

hạnh

hứa

lược

cố

tán

tinh

chấp

thiện

bản

tinh

vong

thực

băng

lệ

tầng

thính

thích

thuộc

chấn
宿
túc

áp

thoát

khiếm


đãi

chiêu

vi

hôn

lữ

bội

bách

phổ

đấu

trì

tượng

hóa

tước

tự

phản

hoại

loạn

đới

ngạn

khiển

khẩn

nỗ

luyện

khang

trì

khí

hình

tuyên

tị

trứ

phòng

trủng

cần

phục