tịch

thú

miêu

cung

ngung

hồn

đường

quái

toái

lỗ

thùy

tần

hôi

tị

bàng

tiễn

ngô

động

nặc

bổng


phường

cốc

trình

tủy

thứ

tao

tượng

phu


thốn

ninh

xuy

duyệt

liêu


phó

lệ

tể

ẩu

đãi


la

vị

bát

cai


phần

hạp

yến

cùng

hám

ngoa

tản

tháp

phàm

tệ

mạc

kị

tuần

triệu

như

lõa, khỏa

ngu

chu

toàn

phùng


tăng

ban

thú

trá

thổ

trất

tệ

từ

phược

khi

mạo

tràng

trạc

huân

túy

ai

đáp


điệp

thần

phí

môi

xác

lịch

khô

súc

súc

nhục


nhận

tào

tăng