đồng

đà

bằng

huyễn

sào

bái

thù

bài

xảo

ma

túc


phụng

duyệt

sát

phiêu

độn

lang

khiết

nhai

lang

dịch

phạp

mâu

nhâm

tang

giá

mạc
綿
miên

ban

sỉ

khiêm

liệt

hung

điếu


thập

ngục

văn

tử

mãnh

nha

lăng

chưng

hiển

phong

phưởng

nghi

hãn

khám

tân

cung

câu

ngưỡngtrĩ

đào

hoạch

trấn

túy

thô

chiếc

ngẫu

bối

thệ

bồn

huyền

điệutích

châu

bi

bả

chu

giá

quả

phác

đĩnh

ưu

đao

tráng

nhưỡng

đê

quải

lũy

thử

thự

trừng

phù

phủ

dao

chi
尿
niệu

khốc

duyên

nhẫn


thác